Hiểu rõ khách hàng là ai

Bạn hoàn toàn sở hữu dữ liệu cho việc chăm sóc khách cũ và phát triển doanh nghiệp dựa trên dữ liệu thực. Tương tự cách 30Shine, The Coffee House, The Golden Spoon,… đang áp dụng.